G1000Vliedberg

r

Samengevat

In een G1000 Burgerberaad kun jij, als deelnemende inwoner van Vliedberg, vertellen wat jij belangrijk vindt voor de toekomst van de wijk! Ook beslis je mee over wat er moet gebeuren. 

In het G1000 Burgerberaad zijn burgers, aangevuld met ambtenaren, politici en professionals in een zorgvuldig uitgewerkt proces met elkaar in gesprek gegaan. De deelnemers zijn op zoek gegaan naar wat zij samen belangrijk vinden op weg naar een duurzame toekomst voor hun wijk. Daarbij hebben zij zich laten informeren door experts en inspiratoren. Vervolgens hebben ze met elkaar in ‘Werkplaatsen’ concrete voorstellen uitgewerkt. Tot slot hebben de deelnemers samen besloten welke voorstellen in het Burgerakkoord kwamen. Het Burgerakkoord is aangeboden aan de partners van de G1000Vliedberg, met het verzoek dit akkoord te helpen uit te voeren en/of op te nemen in beleid.

Data van de bijeenkomsten van de G1000Vliedberg op een rij:

 • Donderdag 14 april 2022: Burgertop
 • Donderdag 12 mei 2022: Burgerforum eerste bijeenkomst
 • Donderdag 2 juni 2022: Burgerforum tweede bijeenkomst
 • Donderdag 16 juni 2022: Burgerforum derde bijeenkomst
 • Zaterdag 16 juli 2022: Burgerraad.

De Burgertop en het Burgerforum hebben plaatsgevonden bij Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk. De Burgerraad was in buurthuis De Mand in Vlijmen.

Meer informatie is ook te vinden onder de veelgestelde vragen. Of download hier de flyer.

Het Proces

De stappen, visueel

De stappen, toegelicht

Het G1000 Burgerberaad wordt georganiseerd door de stichting G1000.nu. De stichting is onafhankelijk en heeft geen enkel belang in welke uitkomst dan ook, behalve in een goed verloop van het proces. De Raad van Toezicht van de stichting let daar op en kan benaderd worden wanneer deelnemers daar vragen over of twijfels bij hebben.

LOTING

De zaal is niet groot genoeg voor iedereen. Daarom hebben we geloot. Van elk woonadres in Vliedberg heeft één bewoner (vanaf 16 jaar) een uitnodiging gekregen om zich aan te melden. Er konden maximaal 120 bewoners meedoen. Uiteindelijk hebben 100 wijkbewoners zich aangemeld.

Een G1000 Burgerberaad is een gesprek van vertegenwoordigers van de gehele gemeenschap met elkaar: inwoners, werkgevers, professionals en overheid (ambtenaren en politici). Naast de 100 gelote inwoners hadden 28 mensen uit deze groepen zich aangemeld.

Er waren bij de Burgertop op 14 april uiteindelijk 110 deelnemers in totaal. 

1. BURGERTOP
Als eerste stap zijn de deelnemers met elkaar op zoek gegaan naar wat ze gemeenschappelijk hebben, ook wel common ground genoemd. Ze deden dit door in dialoog te gaan tijdens de Burgertop. De vraag die daarbij centraal stond, was: hoe geven we Vliedberg een duurzame toekomst?

Samen hebben de deelnemers bepaald wat de belangrijke thema’s zijn. De Burgertop heeft een veelheid aan ideeën en oplossingsrichtingen opgeleverd.

2. BURGERFORUM
De deelnemers werken in de maanden na de Burgertop de ideeën uit tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken in Werkplaatsen en begeleid worden door facilitatoren en schrijvers. Ze komen in deze periode meerdere keren bij elkaar. De groepen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen en inspiratoren en ook zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen. 

3. BURGERRAAD
Voor de Burgerraad komen alle 110 deelnemers van de Burgertop nogmaals bij elkaar. Hier presenteren de Werkplaatsen de voorstellen die zij hebben uitgewerkt en de deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek. In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen de deelnemers over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord Vliedberg. Het Burgerakkoord wordt overhandigd aan de partners van de G1000Vliedberg, met het verzoek om het akkoord uit te voeren.

INITIATIEVENGROEP
Om te zorgen dat deelnemers aan de G1000Vliedberg zelf betrokken kunnen zijn bij het uitvoeren van het Burgerakkoord, kunnen zij ervoor kiezen om uit hun midden een Initiatievengroep te vormen. Deze groep kan in dialoog en in samenwerking met de partners van de G1000Vliedberg zelf actie ondernemen om te bevorderen dat punten uit het Burgerakkoord worden gerealiseerd.

Veelgestelde vragen

Wat is een G1000 Burgerberaad?

Een G1000 burgerberaad is een beraad dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten, waarin inwoners, samen met ambtenaren, politici en werkgevers/professionals, met elkaar in gesprek (dialoog) gaan. Het geeft burgers zeggenschap over belangrijke onderwerpen. De deelnemers gaan niet alleen in gesprek, maar komen ook tot oplossingen voor ingewikkelde thema’s. De deelnemers komen gedurende een aantal maanden regelmatig bij elkaar.

In het beraad krijgen alle stemmen de ruimte. Door met elkaar in gesprek te gaan en een zorgvuldig proces te doorlopen komen de deelnemers tot goede en bruikbare oplossingen. De dialoog staat centraal, niet het debat. De deelnemers kunnen zich gedurende het proces laten informeren door experts en zij kunnen over uitgebreide informatie beschikken.

Hoe ziet het proces voor de G1000Vliedberg eruit?

De G1000Vliedberg bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Er wordt gestart met een Burgertop. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Er wordt gezocht naar wat de deelnemers gemeenschappelijk hebben. Common ground noemen we dat. Deelnemers gaan met elkaar in dialoog over dat wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de wijk en doorlopen een proces om tot een agenda te komen en vervolgens tot voorstellen. 
 2. De voorstellen worden in het vervolg – het Burgerforum – verder uitgewerkt. De deelnemers laten zich informeren door experts en inspiratoren en betrekken de rest van de wijk bij de uitwerking. Aan het einde van deze fase vindt er een uitgebreide uitwisseling plaats tussen de deelnemers over de inhoud van de voorstellen.
 3. Alle deelnemers komen vervolgens opnieuw bijeen om samen te beslissen over de uitgewerkte voorstellen, dat is de Burgerraad. Iedereen die meedeed aan de Burgertop, heeft stemrecht in de Burgerraad. De voorstellen met meer dan 50% van de stemmen komen in het Burgerakkoord terecht.
  Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de gemeente Heusden en alle andere partners met het verzoek om de voorstellen te realiseren, dan wel publiekelijk te verantwoorden wanneer zij op punten willen afwijken van het Burgerakkoord. 
 4. Als deelnemers daarvoor kiezen, stellen zij een Initiatievengroep in. Dit is een afvaardiging van de deelnemers. Zij kunnen actief bijdragen aan het uitvoeren van onderdelen van het Burgerakkoord, in samenspraak met de gemeente en andere partners.

Alle stappen zijn ook terug te vinden in de infographic

Hoe lang duurt de G1000Vliedberg?

Het hele proces duurt ongeveer 3 maanden vanaf de Burgertop. De Burgerraad zal op 15 en 16 juli plaatsvinden.

Wanneer gaat de G1000Vliedberg van start?

De G1000Vliedberg is op 14 april 2022 gestart met de Burgertop bij Abdijhof Mariënkroon.

Hoeveel mensen hebben meegedaan aan de G1000Vliedberg?

Er hebben in totaal 110 mensen meegedaan aan de Burgertop. De meesten zijn bewoners van Vliedberg. Een klein aantal deelnemers deed mee als politicus, ambtenaar of professional.

Wie doen er mee aan het G1000 Burgerberaad?

We hebben een loting gedaan. Zo is bepaald voor elk woonadres in Vliedberg welke bewoner een uitnodiging ontvangt om zich aan te melden. Kon de ontvanger van de uitnodiging niet meedoen, dan mocht de brief met de aanmeldcode worden doorgegeven aan iemand anders.

Naast inwoners zijn er ook andere deelnemers uitgenodigd. Alle deelnemers samen vormen dan ‘het hele systeem in de zaal’. Zo worden we samen eigenaar van de vraagstukken en van de oplossingen. De 110 deelnemers waren als volgt verdeeld:

 • Wijkbewoners
  Eén bewoner per woonadres is uitgenodigd om zich aan te melden. Wie dat is, is door loting bepaald. Iedereen van 16 jaar en ouder had kans om te zijn ingeloot. Er was plaats voor 120 inwoners; er waren uiteindelijk 100 aanmeldingen.
 • Ambtenaren en politici
  Wie betrokken is bij Vliedberg als ambtenaar of politicus, kon zich ook aanmelden. Er was plek voor 20 deelnemers in deze categorie. Er waren 15 aanmeldingen.
 • Professionals die vanuit hun werk veel met Vliedberg te maken hebben, of er gevestigd zijn, zijn ook uitgenodigd. Er was plek voor 20 deelnemers in deze categorie. Er waren 13 aanmeldingen.
Doen alle deelnemers aan alle bijeenkomsten mee?

Nee. Wie zich vóór 14 april heeft aangemeld, heeft zich opgegeven voor de Burgertop en de Burgerraad. Tijdens de Burgertop bepaalden de deelnemers samen wat er belangrijk is en maakten ze een begin met hun voorstellen voor Vliedberg.

De Burgerraad is ongeveer drie maanden na de Burgertop. Dan komen alle deelnemers weer samen om te besluiten welke uitgewerkte voorstellen voor de toekomst van Vliedberg in het Burgerakkoord moeten komen. 

Tussen de Burgertop en de Burgerraad werken deelnemers de voorstellen voor Vliedberg uit. Ze komen dan drie donderdagavonden bij elkaar. Deze fase noemen we het Burgerforum. Wie dat wil, mag ook hieraan meedoen, maar het is niet verplicht. 

Wie heeft het initiatief genomen voor de G1000Vliedberg?

Initiatiefnemer van deze G1000 is de gemeente Heusden. Stichting G1000.nu organiseert het burgerberaad als onafhankelijke partij.

Wie heeft het Burgerberaad georganiseerd?

Om het proces goed te begeleiden, is het belangrijk dat een onafhankelijke partij het Burgerberaad organiseert. Daarom hebben de initiatiefnemers Stichting G1000.nu gevraagd het G1000 Burgerberaad te organiseren. De Stichting heeft geen belang in welke uitkomst dan ook, alleen belang bij een goed verlopend proces. 

De stichting heeft een Raad van Toezicht die erop toe ziet dat de stichting doet wat zij belooft. Deelnemers kunnen bij deze Raad van Toezicht terecht met klachten. 

De praktische organisatie van het G1000 Burgerberaad is in handen van een projectteam onder leiding van G1000.nu.

Wat zijn de Partners G1000Vliedberg?

Alle organisaties die betrokken zijn bij de wijk Vliedberg worden uitgenodigd om partner van dit initiatief te worden. Een partner belooft:

 • De onafhankelijkheid van het proces te respecteren; 
 • De uitkomst in de vorm van het Burgerakkoord uit te voeren en/of om te zetten in beleid. Of publiekelijk te verantwoorden waarom zij ervoor kiezen om af te wijken van één of meerdere onderdelen van het Burgerakkoord. Hier lees je er meer over
Gaat een G1000 Burgerberaad altijd over de duurzame toekomst van een wijk?

Nee, een G1000 Burgerberaad kan over allerlei ingewikkelde onderwerpen gaan. Onderwerpen waar niet meteen een kant en klaar antwoord op is, maar die wel van grote invloed zijn op de hele samenleving.

© G1000Vliedberg 2024